Samodzielni

Ograniczenie włdzy rodzicielskiej W zależośi od stopnia zagrożnia Twojego dobra, są moż wydaćróże zarzązenia, aby ograniczyćwłdzęrodzicielskąTwoich rodziców. Są ma prawo: - zobowiąaćTwoich rodziców do okreśonego postęowania, np.: 	- skorzystania z pomocy placówek i specjalistów zajmująych sięterapiąrodzinną poradnictwem lub śiadcząych rodzinie innąpomoc, 	- niestosowania kar cielesnych, 	- regularnego posyłnia Ciędo szkoł, 	- zapewnienia Ci odpowiednich warunków do nauki, 	- nawiąania kontaktu ze szkołu261 ; - nałżćna Ciebie okreśone obowiąki, np. zobowiąaćCiędo regularnego uczęzczania do szkoł; - zobowiąują rodziców do okreśonego postęowania, wskazaćsposób kontroli wykonania wydanych zarzązeń np. moż zażu261 daćprzedstawienia sąowi zaśiadczenia o odbytej terapii i jej wynikach, skłdania przez rodziców okreśonych sprawozdań - nakazaćdoprowadzenie Ciędo sąu w celu przeprowadzenia z Tobąrozmowy, zasięnąu263  informacji ze szkoł o Twoich postęach w nauce i o tym, czy rodzice nawiąali i utrzymująze szkołu261  regularny kontakt; - okreśić jakie czynnośi nie mogąbyćdokonywane przez rodziców bez zezwolenia sąu albo poddaćrodziców innym ograniczeniom. Czynnośi te mogądotyczyćzarówno Ciebie, jak i Twojego mająku, zmiany miejsca Twojego pobytu, zmiany szkoł; - poddaćwykonywanie włdzy rodzicielskiej stałmu nadzorowi kuratora sąowego; - skierowaćCiędo organizacji lub instytucji powołnej do przygotowania zawodowego lub innej placówki sprawująej częu347 ciowąpieczęnad dzieći. W praktyce najczęu347 ciej polega to na umieszczeniu w internacie czy skierowaniu do śietlicy śodowiskowej; - zarzązićumieszczenie Cięw rodzinie zastęczej albo placówce opiekuńzo-wychowawczej; - powierzyćzarzą Twoim mająkiem kuratorowi.  Ograniczenie włdzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców okreśonych praw i obowiąków dotycząych podejmowania odpowiedzialnych decyzji, np. dotycząych Twojego obywatelstwa, zmiany Twojego imienia i nazwiska, okreśenia Twojego miejsca pobytu, sposobu leczenia, kształowania śiatopogląu czy wyboru kierunku edukacji