Samodzielni

Rozliczenie opieki (wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego) Jeśli sąd opiekuńczy ustanowił dla Ciebie opiekuna prawnego, kiedy byłeś małoletni/a, gdy skończysz 18 lat, sąd wezwie Twojego opiekuna do złożenia sprawozdania z tego, jak zarządzał Twoim majątkiem (np. czy dobrze dysponował Twoją rentą rodzinną, zarządzał Twoim mieszkaniem lub innymi nieruchomościami itp.). Twój opiekun prawny po zakończeniu sprawowania opieki może wystąpić do sądu rodzinnego o przyznanie mu wynagrodzenia za sprawowanie nad Tobą opieki. Jeśli posiadasz własny majątek, sąd może przyznać Twojemu opiekunowi wynagrodzenie z Twojego majątku. Jeśli nie posiadasz własnego majątku, sąd poleci wypłacenie wynagrodzenia ośrodkowi pomocy społecznej. Sąd, rozważając zasadność przyznania opiekunowi wynagrodzenia, zbada nakład pracy opiekuna podczas sprawowania opieki (np. zarządzanie Twoim rachunkiem bankowym i mieszkaniem, występowanie o przyznanie renty rodzinnej). Jeśli sąd uzna roszczenia za zasadne, określi kwotę miesięcznego wynagrodzenia dla Twojego opiekuna prawnego oraz czas, za jaki przyznaje wynagrodzenie. Maksymalna miesięczna kwota takiego wynagrodzenia na dzień 1 stycznia 2012 r. to 379 zł.