Samodzielni

Przykładowy wzór pozwu o alimenty składanego przez dorosłe dziecko, np. wychowanka pieczy zastępczej przeciwko rodzicowi do sądu rodzinnego:						 						 Miejscowość (wpisz tu nazwę miejscowości, w której znajduje się sąd, do którego piszesz) dnia ………….  						Sąd Rejonowy w ………….                             			Wydział .... Rodzinny i Nieletnich (w miejsce kropek wpisz numer wydziału, do którego kierujesz pismo) 				Powód/-ka: 	…………………. (Twoje imię i nazwisko) 						zam. …………. (Twój adres zamieszkania) 				Pozwana/-y: 	………….…….. (imię i nazwisko rodzica) 						zam. …………. (adres zamieszkania rodzica)       Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego/-ej …………. (imię i nazwisko pozwanego/-ej) na rzecz powódki/powoda …………. (Twoje imię i nazwisko) alimentów w wys. ………… złotych miesięcznie płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności. 2. Zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanej/ego …………. (imię i nazwisko pozwanego/-ej)
do uiszczenia na rzecz powódki/powoda …………. (Twoje imię i nazwisko) kwoty …………. złotych miesięcznie
do dnia 10 każdego miesiąca z góry do czasu ukończenia sporu.                          Uzasadnienie: Urodziłam/-e się dnia …………. (dzień, miesiąc i rok Twoich urodzin) roku w …………. (nazwa miejscowości, w której się urodziłeś/aś). Jestem synem/córką pozwanego/ej. Od roku …………. byłam/em wychowanką/wychowankiem …………. (nazwa formy pieczy zastępczej, w której przebywałeś/-aś). Dowód: skrócony akt urodzenia powódki/powoda …………. (Twoje imię i nazwisko) Aktualnie jestem osobą usamodzielnianą i …………. (tu napisz, z jakiej pomocy dla osób usamodzielnianych korzystasz). Ponadto kontynuuję naukę w …………. (nazwa i adres szkoły, do której uczęszczasz) i z tego powodu nie mogę podjąć pracy zarobkowej.       		  	 Dowód: zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Moje miesięczne koszty utrzymania średnio wynoszą: …………. (wpisz średnią kwotę). W tym na: żywność ….. zł, ubrania ….. zł, opłaty za np. wynajem mieszkania ….. zł, lekarstwa ….. zł i inne …………. (wymień wszystkie rodzaje wydatków, jakie ponosisz co miesiąc). Dowód: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, rachunki za leki, inne rachunki. Wobec powyższego żądanie wyrażone w pozwie, jak i wniosek o zabezpieczenie powództwa, są
w pełni uzasadnione.                                           						Podpis powódki/powoda (czyli Twój) …………………………………… Załączniki: skrócony odpis aktu urodzenia powódki/-da, zaświadczenie ze szkoły/uczelni, zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie o statusie osoby usamodzielnianej i wysokości świadczonej pomocy, inne zaświadczenia/kopie rachunków potwierdzające ponoszone wydatki, odpis pozwu, kserokopie załączników.

Przykładowy wzór pozwu o alimenty składanego przez dorosłe dziecko, np. wychowanka pieczy zastępczej przeciwko rodzicowi do sądu rodzinnego:						 						 Miejscowość (wpisz tu nazwę miejscowości, w której znajduje się sąd, do którego piszesz) dnia ………….  						Sąd Rejonowy w ………….                             			Wydział .... Rodzinny i Nieletnich (w miejsce kropek wpisz numer wydziału, do którego kierujesz pismo) 				Powód/-ka: 	…………………. (Twoje imię i nazwisko) 						zam. …………. (Twój adres zamieszkania) 				Pozwana/-y: 	………….…….. (imię i nazwisko rodzica) 						zam. …………. (adres zamieszkania rodzica)       Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego/-ej …………. (imię i nazwisko pozwanego/-ej) na rzecz powódki/powoda …………. (Twoje imię i nazwisko) alimentów w wys. ………… złotych miesięcznie płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności. 2. Zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanej/ego …………. (imię i nazwisko pozwanego/-ej)
do uiszczenia na rzecz powódki/powoda …………. (Twoje imię i nazwisko) kwoty …………. złotych miesięcznie
do dnia 10 każdego miesiąca z góry do czasu ukończenia sporu.                          Uzasadnienie: Urodziłam/-e się dnia …………. (dzień, miesiąc i rok Twoich urodzin) roku w …………. (nazwa miejscowości, w której się urodziłeś/aś). Jestem synem/córką pozwanego/ej. Od roku …………. byłam/em wychowanką/wychowankiem …………. (nazwa formy pieczy zastępczej, w której przebywałeś/-aś). Dowód: skrócony akt urodzenia powódki/powoda …………. (Twoje imię i nazwisko) Aktualnie jestem osobą usamodzielnianą i …………. (tu napisz, z jakiej pomocy dla osób usamodzielnianych korzystasz). Ponadto kontynuuję naukę w …………. (nazwa i adres szkoły, do której uczęszczasz) i z tego powodu nie mogę podjąć pracy zarobkowej.       		  	 Dowód: zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Moje miesięczne koszty utrzymania średnio wynoszą: …………. (wpisz średnią kwotę). W tym na: żywność ….. zł, ubrania ….. zł, opłaty za np. wynajem mieszkania ….. zł, lekarstwa ….. zł i inne …………. (wymień wszystkie rodzaje wydatków, jakie ponosisz co miesiąc). Dowód: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, rachunki za leki, inne rachunki. Wobec powyższego żądanie wyrażone w pozwie, jak i wniosek o zabezpieczenie powództwa, są
w pełni uzasadnione.                                           						Podpis powódki/powoda (czyli Twój) …………………………………… Załączniki: skrócony odpis aktu urodzenia powódki/-da, zaświadczenie ze szkoły/uczelni, zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie o statusie osoby usamodzielnianej i wysokości świadczonej pomocy, inne zaświadczenia/kopie rachunków potwierdzające ponoszone wydatki, odpis pozwu, kserokopie załączników.