Samodzielni

Wstęp

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa: - zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, czyli w opiece nad dzieckiem, - zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnim wychowankom, - zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Tutaj znajdą Państwo tekst Ustawy do pobrania, a także wszystkich Rozporządzeń jej dotyczących.

Ocena skutków wprowadzania ustawy i nowelizacje ustawy

Przepisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązuję od 1 stycznia 2012 r. Do sierpnia 2012 parlament uchwalił już dwie nowelizacje tej ustawy. Wiele organizacji i instytucji monitoruje skutki wprowadzenia poszczególnych zapisów, pojawia się coraz więcej uwag i zastrzeżeń. Ważna jest również Państwa ocena nowych zapisów i regulacji.
Swoje uwagi i zastrzeżenia mogą Państwo przekazywać, najlepiej w formie pisemnej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, Rzecznikowi Praw Dziecka , Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej ] lub organizacjom zajmującym się pomocą dziecku i rodzinie, np. Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Tutaj znajdą Państwo tekst Ustawy do pobrania, a także wszystkich Rozporządzeń jej dotyczących.

Wsparcie dla młodzieży

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o zasadach wsparcia młodzieży z instytucji pieczy zastępczej, takich jak:
Indywidualny Program Usamodzielnienia,
Opiekun Usamodzielnienia,
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie,
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
- zapraszamy do działu Prawa i obowiązki w usamodzielnieniu .